×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)

e-posta teknolojik altyapısını kullanan, bununla birlikte e-postanın gönderim ve alımına dair kanıtların oluşturulup saklandığı hukuken geçerli e-posta iletimine imkân veren bir iletim hizmetidir. Bu hizmet BTK tarafından yetkilendirilmiş KEPHS’ler tarafından sunulmaktadır.

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü adına KEP hesabının kontrolü Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluğundadır.

Kayseri Üniversitesi KEP Adresi: kayseriuni@hs01.kep.tr

Kayıtlı Elektronik Posta İle Gelen Belgeler Hakkında

02/02/2015 tarihli ve 29255 sayılı Resmi Gazete'de "Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" yayımlanmış ve anılan yönetmeliğin 28. maddesi ile Elektronik Belge Yönetim Sistemleri (EBYS) kapsamında güvenli elektronik imza ile imzalanmış resmi yazıların kurumlar arasında elektronik ortamda gönderilmesine imkan sağlanmıştır.

Elektronik ortamda yapılacak söz konusu yazışmaların, aynı yönetmeliğin 3. Maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine istinaden Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulan e-Yazışma Teknik Rehberine uygun olması gerekmekte olup söz konusu Rehberde kamu kurumları tarafından geliştirilen elektronik belge yönetim sistemlerinde uyulması gereken standartlar belirlenmiş ve yönetmeliğin 28. maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan "Güvenli elektronik imzalı belgelerin gönderilmesi ve alınması işlemlerinin ilgili mevzuatla yetki verilmiş üçüncü bir taraf aracılığıyla kayıt altına alınarak yapılması esastır…" hükmüne istinaden "üçüncü taraf" olarak kayıtlı elektronik posta (KEP) sisteminin kullanılacağı açıklanmıştır.

Bu kapsamda, Üniversitemiz 2018 yılında elektronik yazışma sistemine geçmiş ve yine 2018 yılında kayseriuni@hs01.kep.tr adresini alarak kayıtlı elektronik posta sistemini belge göndermek ve kabul etmek üzere kullanmaya başlamıştır.

Üniversitemiz KEP adresi üzerinden alınan resmi belgeler, ilgili birime Elektronik Doküman Yönetim Sistemi üzerinden sevk edilmekte olup fiziki ortamda ayrıca gönderilmemektedir. Söz konusu evrakların eki/ekleri, sistem üzerinde yer alan "Ekler" ve "İlgili Evrak" kısmından kontrol edilmelidir.